Home.Impressie.Agenda.Bestuur/ Contact.Lid worden.Maandbladen.Snelmenu.

Last update 04 januari 2014

J.M. Verkade

kanarievogel
Voor vogels en meer!
Website counter

V.V. De Kanarievogel Katwijk e.o.

• De ringmaten zijn wettelijk voorgeschreven, het zijn maximale maten. De algemene regel blijft gelden dat de ring bij volwassen vogels goed passend en niet afschuifbaar mag zijn.
• De ringen moeten zijn voorzien van een breukzone, NL aanduiding en ringmaat.
• De bond is verplicht de ringenadministratie in te zenden naar de controlerende dienst van het ministerie LNV.

De aanvraag voor ringen van beschermde inheemse vogels dient dus te worden gedaan door middel van het aparte aanvraagformulier zoals opgenomen in deze ‘Onze Vogels’. De originele aanvraag - volledig ingevuld en ondertekend - dient in het bezit te komen van het bondsbureau. Aanvragen voor ringen van o.a. bovengenoemde vogels per fax, per e-mail kunnen niet geaccepteerd worden omdat de AID in het bezit moet komen van het originele ringenaanvraagformulier. Een fotokopie van de ringenaanvraag blijft aanwezig op het bondsbureau. Wilt u Onze Vogels niet beschadigen dan kunt u fotokopieën maken van de ringaanvraagformulieren.
 

De afgegeven ringen mogen uitsluitend gebruikt worden voor in Nederland geboren en gefokte vogels. De ringen worden aangevraagd voor de op het aanvraagformulier in te vullen vogelsoorten en mogen alleen voor die soorten gebruikt worden. De aanvrager mag de ringen nimmer aan derden doorgeven.
In het geval dat er twijfel is over ringmaten voor beschermde inheemse vogels adviseren wij u navraag te doen bij de ringencommissarissen, de speciaalclubs, het bondsbureau, bureau Cites/Laser in Dordrecht of de website van het ministerie van LNV te raadplegen (zie ook de websiteaanwijzingen elders in dit artikel).

 

Voor zover u in het bezit bent van beschermde uitheemse vogels gaat de NBvV er van uit dat u op de hoogte bent van de wetenschappelijke naam van die vogels en weet welke ringmaten (ook weer door middel van het 'aanvraagformulier voor het verkrijgen van gesloten pootringen enz.') voor die vogels moeten worden aangevraagd.
Opgemerkt wordt dat de ringen zoals die door de NBvV geproduceerd en geleverd worden voor beschermde inheemse vogels voldoen aan de eisen van het Ministerie van LNV (juiste ringmaat aanduiding en het teken NL op de ring). Uiteraard komen op deze ringen ook uw kweeknummer, volgnummer, jaartal en de NBvV-code voor. Deze gekleurde aluminium ringen zijn voorzien van de wettelijk voorgeschreven breukzone. Deze breukzone wordt niet toegepast bij de roestvrijstalen ringen.

 

Ringen voor hybriden/bastaarden.
Op basis van de Flora en Faunawet moeten hybriden/bastaarden, die voortkomen uit de kruisingen beschermde x beschermde vogels en of beschermde x onbeschermde vogels worden geringd met een cultuurring. Een voorgeschreven ringmaat is niet in de wet vastgelegd. Voorwaarde is dat de gekozen ringmaat zodanig moet zijn dat de ring niet meer van de poot kan worden verwijderd, zonder beschadigen van die poot. Voor bovengenoemde hybriden/bastaarden geldt dezelfde ringen afgifteregeling van het ministerie LNV als voor de Europese en andere beschermde vogels (dus met breukzone en NL registratie)!

Vorige.
Volgende.